ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กและเยาวชนสู่วิถีชีวิตใหม่ ในศตวรรษที่ 21 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จด้านนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กและเยาวชนสู่วิถีชีวิตใหม่ ในศตวรรษที่ 21 : เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ เติบโตดี สมองดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ Healthier & Happier & Smarter” เพื่อผลักดันให้การทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรมนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน กล่าวว่า การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับเด็กและเยาวชนเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เด็กได้รับความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่ต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ Active Learning กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน ตลอดจนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการดูแลสุขภาพและจัดการสุขภาพตนเองได้ ซึ่งจะทำให้เด็กเข้าถึง เข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ ตลอดจนสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง นอกจากจะพัฒนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้ว ยังควรที่จะพัฒนาเชื่อมต่อมาถึงครอบครัวและชุมชน นับว่าเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง ทุกหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หรือ อสม. นับเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นกัน ที่จะช่วยผลักดัน ขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เท่าทันต่อยุควิถีชีวิตใหม่ทางด้าน นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ต้าน COVID-19 ถือเป็นการพัฒนาความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้