ทั่วไทย – เพชฌฆาตหน้าหยก” บุกสภาร้อง “บุญลือ” เปิดเป๋าตังค์กองสลากช่วยสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ด้าน “ผอ.หนุน” รับปากหาแนวทางช่วยเหลือ

รัฐสภา – เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 416 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 47 โดยมี ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม รองประธานฯ ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ เพื่อทำการพิจารณาศึกษาแนวทางในการขอโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ซึ่ง นายสามารถ ทิพย์ท่าไม้ (พยัคอรุณ) ที่คนไทยรู้จักในนาม “เพชฌฆาตหน้าหยก” แชมป์โลกมวยสากลคนที่ 10 ของไทย และอดีต ยอดมวยไทย ปัจจุบันเป็น นายกสมาคมมวยไทยนายขนมต้ม ซึ่งได้ทำหนังสือผ่าน ส.ส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พี่รบกวนแก้ตำแหน่งท่านปกรณ์ เป็น ประธาน กมธ.สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องขอให้ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ช่วยเหลือเพราะอาชีพนักมวยกำลังได้รับความลำบากในการดำเนินชีวิต เพราะไม่มีรายได้ปราศจากการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด และได้ทำการยื่นหนังสือร้องขอต่อ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้ร้องที่มาร่วมชี้แจงรวม 6 คน อาทิ นายสามารถ ทิพย์ท่าไม้ (พยัคอรุณ) นายกสมาคมฯ นายวุฒิพงษ์ จุฬพันธ์ทอง รองนายกฯ ขณะที่ผู้ชี้แจง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ส่ง พันโท หนุน ศันสมาคม ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มาให้ข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไข โดยที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มอธิบายถึงความจำเป็นในการขอโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายวุฒิพงษ์ จุฬพันธ์ทอง ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม กล่าวว่า สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ตามวัตถุประสงค์เป็นการให้ความช่วยเหลืออดีตนักมวยเก่าที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยได้รับความช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในรูปแบบการจัดการแข่งขันชกมวยและเงินบริจาคจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งสมาคมได้จัดสรรเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นอดีตนักมวยเก่าประมาณ 1,000 คน แต่ไม่เพียงพอ เพราะจำนวนนักมวยที่เพิ่มมากขึ้น แม้จะเคยไปร้องขอต่อกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากได้อ้างระเบียบและข้อบังคับ
ทำให้ที่ผ่านมาต้องพึ่งพาตนเอง แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจากผลกระทบของโควิด-19 จึงต้องการ
ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดสรรโควตาเพื่อให้สมาคมจัดสรรให้สมาชิก
จัดจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและค่าทำบุญงานศพของสมาชิก กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น
​​ด้าน พันโท หนุน ศันสมาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ในความต้องการของผู้ที่ต้องการจำหน่ายสลากฯ มีจำนวนมาก โดยการจัดจำหน่าย จะมี 2 รูปแบบ คือ 1. ในระบบตัวแทนจำนวน และ 2. ในระบบซื้อ – จองล่วงหน้าฯ และปัจจุบันมีการจัดพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล 100 ล้านฉบับในสัดส่วนการจำหน่าย ระบบตัวแทนจำหน่าย 31 ล้านฉบับ และระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ไม่เกิน 69 ล้านฉบับ
กล่าวคือ 1. ระบบตัวแทนจำหน่ายแบ่งออกเป็นสมาคม/องค์กร/มูลนิธิ บุคคลรายย่อยทั่วไปและคนพิการ
2. ระบบซื้อ – จองล่วงหน้า ได้แก่ สลากซื้อและสลากจอง โดยได้มีการปรับรูปแบบการกระจาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นแบบจัดสรรโดยตรงสู่ผู้ขาย ซึ่งในปัจจุบันมีสมาคมต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์
การจัดสรรโควตาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนดังที่ได้ให้ข้อมูลแล้วไม่สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้รับฟังจาก
ผู้ร้องเรียนและผู้ชี้แจงแล้ว จึงมีมติร่วมกันช่วยเหลือ โดยขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปพิจารณาจัดสรรสัดส่วนการจำหน่ายให้เป็นธรรมมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนและป้องกันการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และควรเร่งดำเนินการควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล อาจเป็นรูปแบบที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้จำหน่ายสลากออนไลน์และจัดสรรเงินไปให้สมาคมต่าง ๆ โดยตรง ขณะที่ สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ควรจำแนกรายรับ รายจ่ายให้ชัดเจนให้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาว่า ควรจะจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างไร และให้สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มเสนอเรื่องขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากขึ้นทะเบียนสมาคมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่เงินสนับสนุนในลักษณะนี้จะให้เป็นรายครั้ง ซึ่งไม่มีความยั่งยืน จึงควรที่จะพิจารณาจัดหาแหล่งรายได้หลัก เช่น โควตาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ได้จัดประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดสรรโควตาสลากให้แก่สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มต่อไป

Related posts