อาชีวะอุดร อินเทรนด์ วิชัย ทองแตง นำ BitkubและFinn ร่วม “ปั้น” อาชีวะสู่ Digital Transformation


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ปรับตัวเร็วและแรงมาก จัดโครงการ “ปั้น” อาชีวะสู่ Digital Transformation โดยความร่วมมือกับ Bitkub World Tech และสถาบัน Finn School of Business and Tourism ซึ่งนำโดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจ นักลงทุนชั้นนำเมืองไทยและประธานกรรมการบริษัท Bitkub World Tech จำกัด
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีถือเป็นสถานศึกษาชั้นนำที่มีการปรับตัวพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย โดยได้ประสานเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานระดับชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อที่จะมาร่วมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่อีสานตอนบน ซึ่งกำลังมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้มียุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการที่สำคัญที่จะเป็นฐานการผลิต การลงทุนและการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบให้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ประเทศจีน เวียดนาม สปป.ลาว พม่าและกัมพูชา และขอชื่นชมผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและคุณวิชัย ทองแตง ที่ได้ร่วมกันนำสิ่งดี ๆ มาดำเนินการโครงการฯ ในวันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมกำลังคนเพื่อที่จะมารองรับการพัฒนาดังกล่าว”
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ “ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ แก่งสันเที้ยะ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ตระหนักถึงการปรับตัว จากสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีพลวัตน์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ โดยโครงการนี้ ได้รับการประสานและสนับสนุน จากคุณวิชัย ทองแตง ซึ่งได้ประสานให้บริษัท Bitkub World Tech และสถาบัน Finn School for Business and Tourism มาร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการสอนหลักสูตรระยะสั้น ด้าน Digital Transformation เป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าใจและพัฒนาตนเองให้ตอบสนองความต้องการของโลกอาชีพแห่งอนาคต และได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวะอินเตอร์ สาขาวิชาการโรงแรม เพื่อป้อนตลาดอาชีพ Butler และสาขาอื่น ๆ อีกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง”
นายวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับประเทศ ประธานกรรมการ บริษัท Bitkub World Tech จำกัด บรรยายพิเศษ ประเด็นสำคัญ คือ ” ตนเองเป็นคนบ้านนอก เป็นคนธรรมดา ได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน โดยใช้การประสานเครือข่าย มีความความกตัญญู เคารพผู้ใหญ่ ความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การพูด แต่อยู่ที่การเริ่มต้น แล้วลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยสติ ปัญญา ความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ไม่ท้อแท้ และหมั่นศึกษา ตรวจสอบจุดบกพร่อง จุดอ่อน จุดแข็ง และหาโอกาสในการทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ ใช้การตัดสินใจจาก Logic โดยโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงแรงและเร็วมาก ทุกคนต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ทัน และต้องสร้างโอกาสจากโลกยุคดิจิทัล โดยต้องยึดหลักการที่สำคัญ 3 ข้อ 1. เราจะไม่ใช้เทคโนโลยี เพื่อโกง หรือหลอกลวงผู้อื่น 2. เราจะเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีคุณธรรม 3. เราจะแบ่งปันความรู้ และโอกาส แก่ผู้ที่ด้อยกว่า ” หลังจากนั้น เป็นการบรรยายโดยวิทยากรที่สำคัญ ประกอบด้วย คุณสุกฤษฎิ์ พุทธวิริยะ กรรมการบริหาร บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด บรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในโลก Metaverse”
ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้ก่อตั้งสถาบัน Finn School of Business and Tourism และผู้เชี่ยวชาญ Blockchain, Cryptocurrency, NFT และMetaverse จาก Blockchain Counciประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ Senior Academy Business Development บริษัท Bitkub Academy และผู้เชี่ยวชาญด้าน Bitcoin and Cryptocurrencies และ Blockchain Technology จาก Berkley X, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ในโลกเสมือน (Metaverse)”
โดยการจัดกิจกรรมโครงการนี้ได้มีแขกผู้ใหญ่และนักธุรกิจนักลงทุนเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วย คุณวัลภา สถิรชวาล ประธาน อ.กรอ.อศ.สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คุณพงศักดิ์ พิบูลศักดิ์ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์แห่งประเทศไทย ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 9 แห่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา หัวหน้างานทุกงาน คุณครูผู้สอน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน โดยได้ปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดยเคร่งครัด