ขอนแก่น-โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับ ผวจ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการให้บริการกายอุปกรณ์และมือเทียม

ขอนแก่น-โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับ ผวจ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เยี่ยมชมการให้บริการกายอุปกรณ์และมือเทียม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 พญ.นภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการให้บริการกายอุปกรณ์และมือเทียม
โดยผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ ที่เป็นนวัตกรรมโดดเด่นจนได้รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยวัตถุประสงค์การเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงกายอุปกรณ์และมือเทียมให้มากยิ่งขึ้น สู่ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุ และพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว ต่อไป

ทั้งนี้ ผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ เป็นนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิต ด้วยการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งปกติมีราคาแพง ยากแก่การผลิตในประเทศ สถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อมาสำรองได้ ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต จึงเป็นที่มาของกลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สร้างมือเทียมให้ผู้พิการใช้แทนมือจริง ในชีวิตประจำวัน ได้ผลิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เส้นใยพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิต มีน้ำหนักเบา ซ่อมแซมเองได้ง่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษา ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข และยังจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีพิมพ์อีกด้วย นับเป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้ชีวิตได้สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไปได้มากขึ้น เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน การพัฒนาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแห่งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้บริการประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้น และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน