สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 64 กำไรกว่า 670 ล้านบาทปันผลในอัตราร้อยละ 6 .00 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.10

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 481 คน ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิก 18,811 คน มีทุนเรือนหุ้น 8,705,203,130 บาททั้งนี้ จากการดำเนินงานส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 670,823,088.78 บาท กำไรสุทธิที่เหลือจึงกลับคืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6 .00 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.10 นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคำนึงถึงความมั่นคงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความมั่นคง บริหารโปร่งใส บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกอีกด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ดี คือ 1.สมาชิกดี มีส่วนร่วม 2.กรรมการดี ทำงานเพื่อส่วนรวม 3.ฝ่ายจัดการดี และ 4.มีแผนการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องรองรับความต้องการของสมาชิก

Related posts