ศรีสะเกษ-รวมพลังขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง จังหวัดศรีสะเกษ กับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน 22 อำเภอ โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้าหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ ( Node Flagship) สสส.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอหรือผู้แทนอำเภอทั้ง 22 แห่ง ร่วมลงนามด้วย
นายจันทร์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดศรีสะเกษ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ ยังมีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในปัญหาเรื่องยาเสพติดและ To be number one ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียกว่า 10+1 กิจกรรม (Agenda Sisaket) โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้งนี้ หน่วยจัดการจังหวัดระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทำหน้าที่แทน สสส. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเด็น การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ พชอ. และ พชต. โดยใช้กระบวนการและชุดความรู้ของ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 แห่ง โดยมีสาระสำคัญข้อตกลงดังนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมมือกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดศรีสะเกษ ให้ปรากฏผลต่อไป
รวมทั้งสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้กลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย พชอ.จังหวัดศรีสะเกษ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานและประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้งานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ตามที่กำหนด รวมถึงให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้กลไกสนับสนุนในระดับจังหวัด
สนับสนุนให้เกิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด โดยกลไกอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและส่งเสริมให้ พชอ. เกิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ เช่น ข้อมูลการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น ข้อมูลการดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการติดสุรา ข้อมูลการดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือปัญหาผู้ดื่มสุรา โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ข้อมูลการประหยัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ข้อมูลการจัดงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้อมูลอื่นๆที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการกำหนดข้อตกลงหรือมาตรการชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนของตนเอง บุคลากรทางภาครัฐและท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่ พชอ./พชต. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน