(ชมคลิป)โยธาธิการจังหวัดเลยจัดรูปที่ดินทุ่งนาเมี่ยง เมืองเลย เชื่อมโยงพื้นที่ยกระดับเมืองน่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน


นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้กับเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการพัฒนา มีความน่าอยู่ สะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชนโดยรอบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยเป็นการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง โดยหลังจากการจัดรูปที่ดินแล้วแปลงที่ดินทุกแปลงจะเป็นระเบียบ เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในพื้นที่เดิม ไม่ต้องย้ายออกไปแบบการเวนคืนที่ดิน มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น แปลงที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยเจ้าของที่ดินร่วมกันปันส่วนที่ดินของตนมาเพื่อเป็นพื้นที่ถนนและสวนสาธารณะในโครงการ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ
จังหวัดเลยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีศักยภาพในการพัฒนา มีการวางผังโครงข่ายคมนาคมที่ดี แต่ในเขตเมืองยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาที่ดินตาบอด และที่ดินว่างเปล่าหลายบริเวณ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับเทศบาลเมืองเลยดำเนินการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย (บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองเลย) บนพื้นที่โครงการ 221 – 2 – 49.5 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 134 แปลง เจ้าของที่ดิน 81 ราย
พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากศูนย์กลางเมืองเลย ใกล้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 และอยู่ในแนวทิศทางการขยายตัวของเมือง แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รกร้างและไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ สภาพก่อนดำเนินโครงการแปลงที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินตาบอด ไม่มีการพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย จึงร่วมกับเทศบาลเมืองเลย และเจ้าของที่ดินดำเนินการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ พร้อมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างซอยมะขามหวานและถนนศรีจันทร์พัฒนา ทำให้ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในเมืองมีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมต่อไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (เลย-เชียงคาน) เพื่อระบายการจราจรจากถนนสายหลักสู่เชียงคาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และยังมีการพัฒนาถนนสายย่อยเชื่อมเป็นโครงข่ายกับถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมือง โดยในโครงการได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมือง ประกอบด้วย ถนนโครงการตามผังเมืองรวม ขนาดเขตทาง 20 เมตร ยาว 1,158 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า 2 ฟากถนน ถนนสายรอง ขนาดเขตทาง 9 เมตร ยาว 2,760 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร สวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายสำหรับชาวเมืองเลย 3-1-85.4 ไร่ สะพานข้ามลำน้ำหมาน ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนน รวมทั้งจัดให้มีไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อันเป็นการพัฒนาพื้นที่ในแบบราษฏร์-รัฐร่วมพัฒนา
ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินในโครงการ เป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวเมืองเลย กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ ทุ่งนาเมี่ยงแห่งนี้ที่สร้างให้เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ ยกระดับเมืองให้น่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน “จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย