ขอนแก่น(ชมคลิป)ผบ.มทบ.23 จัดงานวันเด็กออนไลน์ ไลฟ์สดจับสลากของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ให้กับบุตรกำลังพล มทบ.23

  พลตรี คณธัช  ชนะกาญจน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุตรกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 23  ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำการจับสลาก และมอบของขวัญวันเด็กให้กับบุตรกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 23 ผ่านการไลฟ์สดทางเพจ Facebook Live มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว

  โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้มอบรางวัล ของขวัญปีใหม่ อวยพรปีใหม่ 2565 และให้โอวาทกับบุตรกำลังพลของหน่วย เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ให้มีความขยันหมั่นเพียร มานะ อุตสาหะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อชีวิต นอกจากนี้ จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ และจะต้องเป็นคนดีของสังคม รู้จักหน้าที่ อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ตลอดจนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เจริญ รุ่งเรือง มั่นคง ตลอดไป