หนองคาย- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม“วันดินโลก” ประจำปี2564

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม“วันดินโลก” ประจำปี2564 เพื่อรำลึกและสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานพิธีเปิดกิจกรรม“วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2564 พร้อมกล่าวคำน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมอบรางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 5 สาขา โดยมีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด หมอดิน เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวคำน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ใจความว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์พระองค์ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อประชาชนให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยาก จากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลาย ขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศโดยถ้วนหน้า บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติและองค์การสหประชาติ (UN) ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน
ด้านนายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและได้ทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสร้างการรับความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัย 4 ของมนุษย์ โดยเฉพาะยาและอาหาร ให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา และร่วมบูรณาการการทำงานของ 22 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนร่วมกัน “35” คือ “Safety” ความปลอดภัยของอาหาร “Security” ความมั่นคง มั่งคั่งของภาคการเกษตรและอาหาร และ “Sustainability” ความยั่งยืนของภาคการเกษตร
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรหนองคาย ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พร้อมกับเก็บเกี่ยวความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

:ภาพ-ข่าว-ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย