สสจ.เลยเปิดอบรมแนวทางเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเหตุเงินคงเหลือจำนวนมาก


วันที่ 23 ธ.ค.64ที่โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกองทุน ทุกแห่ง และหน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบล เข้าร่วมอบรม
นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนไทยที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย จนกระทั่งมีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผลักดันให้มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ขึ้น รัฐจึงสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนคนไทยได้อย่างถ้วนหน้า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นระบบที่ให้สิทธิเท่าเทียมกันสําหรับคนทุกคนในสังคม ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน สาระสําคัญของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 คือการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ โดยให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริหารจัดการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้กําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นไปเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การบําบัดและการบริการทางการแพทย์
จังหวัดเลย ได้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในทุกพื้นที่ มีการบริหาร เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามระเบียบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน จำนวนน้อยทำให้มีเงินคงค้างเหลืออยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุอาจมาจาก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
จากการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ สุขภาวะประชาชน จังหวัดเลย (พชจ.เลย) ได้เล็งเห็นถึง ปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงได้ประสาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จัดอบรมแนวทางหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อชี้แจงทิศทางและนโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ค้นหาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก้ไขปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางในการดำเนินงาน ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย