บึงกาฬ-โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดฟางให้กับเด็กนักเรียน

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดฟางให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ และโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์

พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่วิทยากรของหน่วย เข้าอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดฟางให้กับคณะครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ และเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และฝึกอาชีพให้กับเด็กนักเรียนในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถผลิตอาหารเองได้ , ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมอาชีพ เป็นการหารายได้เสริม จากการจัดการอบรมฯ ดังกล่าว ทำให้คณะคุณครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ และโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยได้จัดการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวได้
ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13