กาฬสินธุ์-พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระอดีตเจ้าคณะตำบลภูดิน


คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระพระครูสิทธิชยานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่วัดสิทธิไชยาราม ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช,ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระ พระครูสิทธิชยานุรักษ์ (สิทธิโชติ สุคนฺโธ บุญโชติ น.ธ.เอก,รป.บ.) อดีตเจ้าคณะตำบลภูดิน และอดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิไชยาราม โดยมีพระเถระนุเถระ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ศิษยานุศิษย์ ชาวพุทธกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ทั้งนี้ พระครูสิทธิชยานุรักษ์ นามเดิมสิทธิโชติ บุญโชติ เกิดเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2510 บ้านบึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มี นิสัยอ่อนโยน ชอบทำบุญ กตัญญูรู้คุณ อุปสมบทในปี 2535 ที่วัดวิเศษไชยาราม ประวัติการศึกษาที่สำคัญสำเร็จปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ด้านการปกครอง ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสิทธิไชยาราม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลภูดินได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายการเผยแพร่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็นพระธรรมทูตคณะสงฆ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็นพระธรรมกถึกผู้มีความชำนาญในการเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมะ นำพาชาวบ้าน จัดกิจกรรมบุญประเพณี จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แสดงธรรมเทศนาและอบรมศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชนในวันสำคัญเป็นประจำทุกปี
นอกจากนี้ ยังได้ตั้งกองทุนสงเคราะห์นักเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษาแก่สถานศึกษา นำพาญาติโยมสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัด เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ ศาลาเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้องสุขา กำแพงวัด ซุ้มประตูโขง หอระฆัง หอฉัน เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รับโล่เชิดชูเกียรติผ่านหลักสูตร วชร 079 จิตพุทธอาสา ตามรอบศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์วัดบันดาลใจ เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิปทางดงาม เคร่งครัดในพระวินัย ใฝ่ใจปฏิบัติศีล ภาวนา อุทิศตนต่อพระพุทธองค์และสังคม ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่พระครูสิทธิชยานุรักษ์


ประวัติการอาพาธ พระครูสิทธิชยานุรักษ์ ท่านมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ แต่ท่านก็เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยดีตลอดมา กระทั่งปี 2560 ท่านมีอาการบวม ไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น ตรวจพบปลายตับอ่อนมีลักษณะแข็งและมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ต่อมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ หมอวินิจฉัยพบเชื้อในท่อปัสสาวะและมีน้ำที่ปอด ปลายตับอ่อนมีลักษณะแข็งและมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี นอกพักรักษาอาการ 5 คืนมีอาการดีขึ้นจึงกลับมารักษาต่อที่วัด ต่อมาวันที่ 13 ก.ค.64 มีอาการท้องร่วงอย่างเฉียบพลัน ก็ได้นำส่งตัวเข้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แพทย์วินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือด แพทย์ได้ส่งเข้ารับการรักษาตัวที่ห้องไอซียู กระทั่งวันที่ 23 ก.ค.64 เวลา 11.39 น. ท่านก็ถึงแก่มรณภาพเนื่องจากไตวายเฉียบพลันด้วยอาการสงบ สิริอายุ 53 ปี 10 เดือน 2 วัน 29 พรรษา ยังความเศร้าโศกแก่ญาติธรรมและศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง