จังหวัดเลยเปิดทดลองเดินรถขนส่งสาธารณะ เชื่อมต่อสนามบิน-เส้นทางวัฒนธรรม สร้างความประทับใจผู้มาเยือน


ที่ท่าอากาศยานเลย ริมถนนสายวังสะพุง-เลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด “ทดลองเดินรถขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อสนามบินเลย-เส้นทางวัฒนธรรมเมืองเลย มี นางเบญมาศ ชัยคำรงค์กุล ขนส่งจังหวัดเลย นายประเมิน อินทวงศ์ ผอ.ท่าอากาศยานเลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ราชการ ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ร่วมงาน
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การทดลองเดินรถขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อเส้นทางวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ได้กำหนดขึ้นจากศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้การดำเนินงาน โครงการศึกษากลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อออกแบบทิศทางการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการการรวมตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในจังหวัดเลยเลย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ โดยใช้ฐานทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุน
นางเบญมาศ ชัยคำรงค์กุล ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้การดำเนินงาน โครงการศึกษากลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อออกแบบทิศทางการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยทุนทางวัฒนธรรม โดยกิจกรรม “การทดลองเดินรถขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อเส้นทางวัฒนธรรมเมืองเลย” ในวันนี้เป็นผลสืบ การศึกษาเมืองเลยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม การดำรงชีวิต การค้า การเดินทาง นำมาสังเคราะห์กับบริบทของเมืองเลยในปัจจุบัน แล้วนำมาวิเคราะห์และร่วมกันออกแบบเส้นทางการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ ผู้คนและทุนทางวัฒนธรรม กิจกรรม “การทดลองเดินรถขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อเส้นทางวัฒนธรรมเมืองเลย” เริ่มการทดลอง จำนวน 90 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โดยใช้รถไมโครบัสปรับอากาศขนาด 24 ที่นั่ง มีจำนวน 2 คัน โดยมีจุดจอดรวม 38 จุด ซึ่งจะทำเกิดการเดินทางของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย และผู้มาเยือน เพื่อเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเลย
นายประเมิน อินทวงศ์ ผอ.ท่าอากาศยานเลย กล่าวว่า มีความยินดี และขอต้อนรับทุกท่านสู่ท่าอากาศเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ ของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้การดำเนินงาน โครงการศึกษากลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อออกแบบทิศทางการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยทุนทางวัฒนธรรม
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย