อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่


เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้กำลังพลของหน่วย ออกสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่ขายข้าวเปลือก/ข้าวสาร เนื่องจากมีแผนที่จะเข้ารับซื้อ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร ในสภาวะผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยได้มีแผนจะนำมาประกอบอาหาร ให้ทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน ณ ตำบลเตาไห และ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จากการที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลออกสำรวจฯ ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับพี่น้องชาวเกษตรกรนั้น ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารมีความห่วงใย และได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้ามาทำการสำรวจและช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดซื้อผลผลิตข้าวเปลือกและข้าวสารกับเกษตรกรในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว

ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13