ศรีสะเกษ – เปิดอบรมมุ่งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ยุค 4.0


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ยุค 4.0 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว จำนวน 40 คน
นางทัศนี กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ยุค 4.0 เป็นกิจกรรม 1 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบกิจการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยมี ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้
โครงการดังกล่าวนอกจากจะพัฒนาผู้ประกอบกิจการแล้ว ยังมีการพัฒนากำลังแรงงานให้มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น และการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนใด สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เลขที่ 320 หมู่ 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ หรือโทร 045 -615864 หรือ facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน