บึงกาฬ-ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. เยี่ยมชม U2T บึงกาฬ

(1 ธ.ค. 64) ที่ จ.บึงกาฬ – ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เอกราช ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำพื้นที่ พร้อมร่วมชมนิทรรศการผลงาน U2T ทั้งในส่วนของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานการพัฒนา จำนวน 31 ตำบล ของ จ.บึงกาฬ โดย อว.จ้างงาน
ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ จ.บึงกาฬ มุ่งเน้นในด้านความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือน การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และผลิตอาหารไก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากนั้นในช่วงบ่ายคณะของผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนสุขถาวร บ้านโคกงาม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ