สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day)


นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ขอนแก่น รณรงค์ ทำความสะอาดส้วมภายในสวนสัตว์ขอนแก่น โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งทั่วโลกจะรณรงค์สร้างสุขอนามัยที่ดีในการใช้ห้องส้วม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องส้วม
นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่นเห็นถึงความสำคัญของส้วมโดยเน้นให้มีห้องส้วมที่ได้มาตรฐานและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสวนสัตว์ขอนแก่นสามารถเข้าถึงการใช้ส้วมที่ “ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ”และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และ ต้องมีจำนวนที่เพียงพอสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ รวมถึงจัดให้มีส้วมที่เหมาะสม ทุกคนสามารถใช้บริการได้ง่าย และความปลอดภัย ไม่อยู่ในจุดที่ลับตา แสงสว่างเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วนชายหญิง สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งสำหรับห้องน้ำของสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นห้องน้ำรูปแบบใหม่ ที่ให้ความสำคัญในด้านความสะอาด พร้อมทั้งมีบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย และยังมีการนำความรู้ไปเผยแพร่ในห้องน้ำ เช่น ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ การเที่ยวชมสวนสัตว์ ติดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านในช่วงเวลาที่ใช้บริการ สวนสัตว์ขอนแก่นยังได้ตระหนักถึงความสะอาด โดยมีอุปกรณ์ประกอบที่สะอาดตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้มีความสะอาด มีจำนวนที่เพียงพอ และปลอดภัย นอกจากนี้สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ผ่านการประกวดระดับจังหวัด และเขต ตามมาตรฐาน HAS มาแล้ว ซึ่งมีสุดยอดส้วม ชนะเลิศระดับประเทศ ทั่วประเทศทั้งหมด 18 แห่ง สวนสัตว์ขอนแก่นเป็นเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 Best Public Toilet Of The Year 2017 ระดับประเทศ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุ ๓ เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สวนสัตว์ขอนแก่น จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์วันส้วมโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 086-4594192 สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media www.facebook.com/สวนสัตว์ขอนแก่น และทางเว็บไซต์ของสวนสัตว์ขอนแก่น www.khonkaenzoo.com