(ชมคลิป)แม่เมืองลุ่มภู ลงพื้นที่อำเภอโนนสัง สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำ พร้อมนำเครื่องส่งสูบน้ำระยะไกล ทอยน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง


เมื่อวันที่(10 พย.64) นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอโนนสัง เพื่อทำการสูบน้ำเข้ามากักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงหน้าแล้ง โดยการทอยน้ำจากลำห้วยเม็กที่มีน้ำ ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร มากักเก็บไว้ที่สระประจำหมู่บ้านหนองเม็ก ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากพื้นที่อำเภอโนนสัง ในช่วงฤดูน้ำหลาก จะมีปริมาณน้ำในลำห้วย และมีปริมาณน้ำเออล้น จากเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นจำนวนมาก และพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ส่วนใหญ่ของอำเภอโนนสัง ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในช่วงหน้าแล้ว จำนวนหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบ้านหนองเม็ก ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้ง ติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปี แล้ว เนื่องจากสระขนาดใหญ่พื้นที่ 16 ไร่ ของหมู่บ้านมีปริมาณน้ำกักเก็บในช่วงน้าฝนไม่เพียงพอ เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 228 ครัวเรือน ประชากรกว่า 1,135 คน ซึ่งในช่วงหน้าแล้งปีที่ผ่านมาน้ำแห้งขอด ไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาให้บริการชาวบ้าน หากปีนี้ ทำการสูบทอยน้ำมากักเก็บให้เต็มสระจะสามารถมีน้ำไว้ใช้ได้ทั้งปี
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู กล่าวว่า การสูบทอยน้ำมาเพื่อกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน เป็นการแก้ปัญหาการขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง ให้กับชาวบ้าน ในเบื้องต้นจังหวัดมีแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้เกษตรกร โดยการทำร่องน้ำเข้ามาในสระกักเก็บน้ำของหมู่บ้าน เพื่อกักเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปี ซึ่งต้องทำการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนและต้องใช้การประชาคม เนื่องจากมีผลกระทบต่อชาวบ้านและภาคเอกชน เบื้องต้นทางจังหวัดได้ประสานงานไปยังศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดร ในการนำเครื่องสูบน้ำระยะไกล มาทำการส่งสูบน้ำให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหา ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ได้ตลอดทั้งปี

ด้านนายวิชาญ แท่นหิน ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสูบส่งน้ำระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้เกษตรกร ในพื้นที่ จังหวัดเลย อุดร หนองบัวลำภู และหนองคาย ตามนโยบาย การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยจังหวัดหนองบัวลำภู ขอรับการสนับสนุนตามแผนในการสูบกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง จำนวน 13 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาให้กับหมู่บ้าน พื้นที่ ที่ประสบปัญหาในช่วงหน้าแล้งแล้ว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู