(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิต ต้นทุเรียน เงาะ และไผ่ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่เกษตรกร

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิต ต้นทุเรียน เงาะ และไผ่ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่เกษตรกร และโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อสร้างรายได้เพื่อลดการใช้สารเคมี และกำจัดศัตรูพืช

ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่13 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียน เงาะ และไผ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่เกษตรกรและโครงการ ส่งเสริมการปลูกไผ่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมลดการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู นางปารณีย์ ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายพิทักษ์ สุภา นายก ทต.หัวนา เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเกษตรกรที่เข้ารับปัจจัยการผลิต ร่วมในพิธี

นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับปัจจัยการผลิต ต้นทุเรียน เงาะ และไผ่ ที่มอบให้เกษตรกร จำนวน 73 รายในครั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับการสนับสนุนงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยมีเกษตรกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมโครงการ 1,150 ราย มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,300 ไร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปลูก ดูแล รักษา การปลูกทุเรียน เงาะและไผ่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากทุเรียน เงาะ เป็นผลไม้ที่ตลาดมีความต้องการทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน เป็นผลไม้ที่มีผลราคาสูง และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 200,000 – 500,000 บาทต่อไร่ ซึ่งพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ และได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ใกล้เคียง กับที่อื่น โดยเฉพาะเงาะ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละ 20,000-30,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งเป็นรายได้ที่ดีกว่าการทำนาและไร่อ้อย ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน เงาะ การปลูก การดูแลรักษา มาตรฐาน GAP โดยเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจะได้รับต้นกล้าพันธ์ทุเรียน รายละ 34 ต้น เงาะ 45 ต้น และไผ่ คนละ 100 ต้น จากนั้น ผวจ.หนองบัวลำภู และคณะร่วมปลูกต้นทุเรียน เงาะ และต้นไผ่ไว้เป็นที่ระลึกภายในศูนย์พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และปลายเดือนนี้จะเริ่มเป็นทำเป็นตระตร้าผักผลไม้ปลอดสารในช่วงเทศกาลปีใหม่
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู