นครพนม – ประกอบพิธีมอบ รางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 เชิดชูบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษา


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 เพื่อเชิดชูบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของศิษย์ เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยรางวัลครูขวัญศิษย์ เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติมอร์-เลสเต
สำหรับการมอบรางวัลนั้น ปกติมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีจะดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ ขึ้นในทุก ๆ 2 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบได้เช่นเดิม ดังนั้นมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดพิธีมอบตามความเหมาะสม โดยจังหวัดนครพนมมีครูผู้ที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จำนวน 2 ท่าน คือนางอังคณา เมตุลา ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และนายสิทธิชัย ยางธิสาร ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนปลาปากวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม