นครพนม – วันนี้มีผู้ป่วยโควิดฯ 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,959 รักษาหายแล้ว 4,895 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้จังหวัดนครพนมมีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย (รายที่ 4951-4952) เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,959 ราย รักษาหายแล้ว 4,895 ราย กำลังรักษา 37 ราย กลับบ้านวันนี้ 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 27 ราย

ภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงของศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (CI) ทั้งหมด 15 เตียง ใช้ไป 0 เตียง คงเหลือ 15 เตียง รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 324 เตียง ใช้ไป 37 เตียง คงเหลือ 287 เตียง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 339 เตียง ใช้ไป 37 เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วย 302 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนจังหวัดนครพนมที่ควรได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับจังหวัด (70%) คือ 502,312 คน มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 245,990 คน คิดเป็น 34.28% เทียบกับประชากรทั้งหมด และ 48.97% เทียบกับ 70% ของประชากร โดยมีประชาชนได้รับการฉีดเข็ม 1 จำนวน 245,990 โด้ส คิดเป็น 34.28% ฉีดเข็ม 2 จำนวน 174,221 โด้ส คิดเป็น 24.28% ฉีดเข็ม 3 จำนวน 7,168 โด้ส คิดเป็น 1.00% โดยยังมีประชากร (เป้าหมาย 70%) คงเหลือ จำนวน 256,322 คน