หนองคาย (ชมคลิป) รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก รัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรับทราบปัญหาต่างๆ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะให้การต้อนรับ
สำหรับการประชุมครั้งนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง งบรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี และปัญหาสำคัญในภาพรวมของจังหวัด ได้แก่ การค้าชายแดน ยาเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินงาน Nongkhai Sandbox และภัยพิบัติ โดยจังหวัดหนองคาย ได้รับงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปโกโก้ โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดหนองคาย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทมธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งอาหารเพื่อชุมชนพ้นภัยวิกฤติโควิด 19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหม โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาด ภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง และโครงการถังหมักประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ในระบบชุมชน จากเศษอาหารสู่สารบำรุงพืชและพลังงาน
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้รายงาน ประเด็นการค้าชายแดน ปี 2564 สถานการณ์ยาเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินการ หนองคาย Sanbox และปัญหาภัยพิบัติ ก่อนที่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปประชุมติดตามความคืบหน้าและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สปป.ลาว ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรหนองคาย :ฤาษีลภ-ปวีณา//ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดหนองคาย