นครราชสีมา (ชมคลิป) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ถอดบทเรียนปัญหาการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำตำบลบัลลังก์

คณะทำงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่บูรณาการสร้างการรับรู้การจัดทำแผนผังน้ำชุมชน พร้อมทั้งถอดบทเรียนรับทราบปัญหาและปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานว่า พันเอก วทัญญู หลวงเทพ หัวหน้าคณะคณะทำงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่บูรณาการสร้างการรับรู้การจัดทำแผนผังน้ำชุมชนโดยการใช้เครื่องมือการจัดทำข้อมูลระบบผังน้ำลงแผนที่ชุมชนให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป็นต้นแบบในระดับตำบล พร้อมทั้งได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในห้วงที่ผ่านเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตผ่านเวทีการรับทราบปัญหาและปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำเทศบาลตำบลบัลลังก์ ตามแนวทางคณะทำงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะผู้บริหาร สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดำเนินการสร้าง “โมเดลต้นแบบ” เพื่อประชาชน ผ่านแนวคิด “ น้ำ คือ ชีวิต ” “ น้ำ คือ ความมั่นคง ” ตามแผนงานของพลเอก ธัญญา เกียรติสาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร