อุบล“KICK OFF สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KICK OFF สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
การจัดการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเกราะป้องกันโรค โควิด 19 ให้กับนักเรียน โดยเป็นความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี ซึ่งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2
การฉีดวัคซีนในครั้งนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีนักเรียนที่แสดงความจำนงในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,697 คน โดยโรงเรียนได้จัด จุดบริการทั้งสิ้น 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ลงทะเบียน จุดที่ 2 รับบัตรคิว จุดที่ 3 คัดกรอง จุดที่ 4 ฉีดวัคซีน และจุดที่ 5 สังเกตอาการ และมีการฉีดวัคซีนเป็น 3 ระยะ ได้แก่ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้ยื่นความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนเนื่องด้วยผู้ปกครอง ไม่อนุญาต ทางโรงเรียนจะมีมาตรการติดตามต่อไป

ผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี : ยงยุทธ ผูกพันธ์