สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างต้นแบบช่างย้อมผ้าอาชีพสู่ตลาดแรงงาน


เมื่อเร็วๆนี้ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างย่อมผ้าด้วยดินภูเขาไฟ ระดับ 1 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านท่าสว่าง เพื่อพิจารณาทบทวนแก้ไขร่างคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานรับรองต่อไป
นางทัศนี กล่าวว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ เป็นภารกิจสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้เข้ามาร่วมจัดทำมาตรฐานตามความต้องการ โดยมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นผู้พิจารณา คู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานแรงงาน ได้ตรวจทานร่างคู่มือวิธีการทดสอบฯ ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองต่อไป โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านท่าสว่าง ที่ร่วมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานมาใช้ในการวัดประเมินสมาชิกในการทอผ้า และเป็นต้นแบบในการพัฒนาฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือให้กับกลุ่มช่างย้อมผ้าในจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้กลุ่มจะได้เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10,000 บาท อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน