กาฬสินธุ์-จิตอาสาพระราชทาน 904 เยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอกมลาไสย 4 แห่ง


จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย Community isolation (CI) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามจิตอาสาพระราชทาน 904 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย Community isolation (CI) ของตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา และโรงเรียนท่าเพลิงเหมือนแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ มาพักที่ศูนย์พักคอยเป็นระยะเวลา 14 วัน
สำหรับอำเภอกมลาไสยมีศูนย์พักคอย Community isolation (CI) จำนวน 4 แห่ง คือ แห่งที่ 1 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา มีผู้ที่มากักตัวจำนวน 29 ราย แห่งที่ 2 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา มีผู้มากักตัว จำนวน 4 ราย แห่งที่ 3 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา มีผู้มากักตัวจำนวน 6 ราย และแห่งที่ 4 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม มีผู้มากักตัว จำนวน 4 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. และ อปพร. ชรบ. มาดูแลความปลอดภัย
นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์พักคอย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 แห่ง มีความพร้อมในการดูแล อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย เพราะทุกคนเป็นพี่น้องคนอำเภอกมลาไสย ด้วยกัน โดยมีผู้กักตัวที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดพื้นที่เสี่ยง รวม 43 คน