อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 เข้าร่วมกิจกรรมดำนาสามัคคี ทหารช่วยวัดสร้างพลัง บวร ดำนาสามัคคี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดย พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้ ร้อยโท ปพนรัตน์ หิติ ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 13 เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ คุณ อิงค์ณภัจฉร์ ชิณวัตรนุวงศ์ ประธานชมรมรักพุทธศาสน์นานาชาติ พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดำนาสามัคคี ทหารช่วยวัดสร้างพลัง บวร ดำนาสามัคคี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ วัดศรีทรงธรรมและสวนป่านาบุญศรี บ้านหนองดินจี่ ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากการปฏิบัติทำให้ประชาชนในพื้นที่ รู้สึกดีใจและได้ขอบคุณ ที่ทางกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลมาช่วยเหลือในการร่วมกิจกรรมดำนาสามัคคีฯ ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

กรมทหารราบที่ 13