นครพนม(ชมคลิป)ปล่อยปลา 500,044 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณหนองสาธารณะหนองแวง บ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม อำเภอท่าอุเทน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์ของตนเอง
โดยพิธีในครั้งนี้นอกจากจะมีการปล่อยปลาในบริเวณหนองสาธารณะหนองแวง บ้านกลาง ตำบลโพนตาลแล้ว ยังมีการมอบพันธุ์ปลาให้กับตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชนในหมู่บ้าน รวมจำนวนปลาทั้งสิ้นที่ประกอบพิธีปล่อยในครั้งนี้ 500,044 ตัว ประกอบไปด้วยปลา 5 ชนิด คือ ปลาบึก จำนวน 44 ตัว ปลากะพง จำนวน 44 ตัว ปลายี่สกไทย จำนวน 444 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 512 ตัว และปลาตะเพียนขาว จำนวน 499,000 ตัว และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังได้ให้แนวคิดถึงวิธีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพิ่มเติม เพราะทุกวันนี้พื้นที่ต้นน้ำถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนต่างๆ ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงอยู่ในภาวะที่คาดการณ์ไม่ได้ และมีผลกระทบต่อการประมงพื้นบ้าน แต่อย่างไรก็ดีจังหวัดนครพนมมีปริมาณน้ำฝนอยู่ประมาณปีละ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในการเก็บกักน้ำก็มีโครงการต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ โคก หนอง นา ที่สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างแหล่งน้ำ สระน้ำในไร่นาเพื่อกักเก็บน้ำ ที่ทุกคนสามารถเพาะเลี้ยงปลาไว้รับประทานและจำหน่ายได้ทดแทนการที่จะออกไปทำการประมงตามแหล่งน้ำทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกอย่างลุ่มน้ำสงคราม ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญที่จะให้ปลาในแม่น้ำโขงไปวางไข่ เพราะถ้าทุกคนคิดถึงแต่ตรงนั้นปลาที่มีประมาณ 2,000 – 3,000 ชนิดในแม่น้ำโขงก็มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้