ขอนแก่น(ชมคลิป)ศูนย์ดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น เปิดตัวโปรแกรมอัจฉริยะ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับฟาร์มสุกรอัตโนมัติ

ศูนย์ดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น เปิดตัวโปรแกรมอัจฉริยะ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับฟาร์มสุกรอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตร  AI for VEC

ที่ ศูนย์ไอซี ที (ICT) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ดร.กรรณิกา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัว โปรแกรมอัจฉริยะระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับฟาร์มสุกรอัตโนมัติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และสมาคมผู้ประกอบการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบขึ้น เพื่อช่วยเหลือชุมชน ผู้เลี้ยงฟาร์มสุกร ในพื้นที่  ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร AI for VEC และโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ

ดร.กรรณิกา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนา AI ของสายอาชีพ โดยการให้สถานประกอบการ  มาบอกอาชีพ บอกสมรรถนะอาชีพด้าน AI และ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงด้าน AI   จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ   จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร AI ให้มีความทันสมัย ความครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้เรียนสายอาชีพ  โดย ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับฟาร์มสุกรอัตโนมัติ  เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือชุมชนระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง โดยมีที่ปรึกษาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Software Park Thailand นับเป็นความภาคภูมิใจผลงานหนึ่ง