เลย-เปิดรพ.สนามแห่งที่2 พอรองรับผู้ป่วย 20 เตียง


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 6 ก.ค.64 ที่ อาคารสำนักงานสาธารณสุขหนอง นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย (อำเภอหนองหิน) มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้ช่วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการดณงพยาบาลหนองหิน สาธารณสุขอำเภอหนองหิน หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ และแขผู้มีเกียรติร่วมงาน
นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองหินกล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ โดยจังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันนี้ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 231 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ถึง 17 ราย ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ 117 ราย มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีนโยบายรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากจังหวัดอื่นที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดเลย และต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดเลย จึงได้ให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (อำเภอหนองหิน) เพื่อเป็นการรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019๒0๑๙ (COVID-19) ในกรณีดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการมา ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย (อำเภอหนองหิน ในเขตอำเภอวังสะพุง ภูหลวง ผาขาว ภูกระดึง เอราวัณ และหนองหิน)
โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย (อำเภอหนองหิน) ใช้อาคารสำนักงานสาธารณสุขหนองหิน
ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 20 เตียง มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับได้มาตรฐาน มี
การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ความพร้อมระบบการส่งต่อ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ทาง ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน การแพทย์ เครื่องมือที่จำเป็น และวัสดุอื่นๆต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะการปรับปรุงถนนทางเข้า บริเวณด้านหน้า และพื้นที่โดยรอบ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย