อุบลราชธานี-ตัวแทนชาวบ้าน 5 หมู่บ้านติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์”โนนคำบอน” 7,000 ไร่


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี มีตัวแทนชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านไทรย้อย บ้านโนนเตาถ่าน บ้านดอนบาก บ้านห่องข่อย และบ้านสามแยกเมืองใหม่ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี นำโดยนายปรัตมิตร ขำคม ผู้อำนวยการชมรมช่วยเหลือและพลเมืองดีต่อประชาชน อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เดินทางมาเพื่อยื่นเอกสารต่อนายธงชัย ศิริโสภาพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามทวงถามผลความคืบหน้าการดำเนินการการพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ “โนนคำบอน” 7,000 ไร่ ในการประชุมของการพิจารณา คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีการประชุมว่ามีผลสรุปเป็นอย่างไร และสำนักงานที่ดินจังหวัด ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
นายปรัตมิตร ขำคม กล่าวว่า ในการประชุม (กบร.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้อำเภอเขมราฐและเทศบาลตำบลเทพวงศาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์”โนนคำบอน” 7,000 ไร่ โดยทางอำเภอเขมราฐมีข้อสรุปว่าที่ดินดังกล่าวมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน จึงมีความเห็นร่วมกันขอให้จำหน่ายพื้นที่ เพื่อออกเอกสารสิทธิให้กับชาวบ้านต่อคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาเห็นชอบเสนอต่อกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย เพื่อได้พิจารณาต่อไปและ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน ที่ขอให้ทางราชการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย และที่ทำกินที่ชาวบ้านได้อาศัยอยู่ และได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่อาศัยอยู่มาเป็นเวลา 100 ปีแล้ว และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วย
นายธงชัย ศิริโสภาพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ผลการดำเนินการการพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ “โนนคำบอน 7,000 ไร่ให้กับชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน ในการประชุมประชุม (กบร.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งล่าสุด ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีได้รวบรวมหลักฐาน เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป