“นายกสมเกียรติ” อนุมัติสั่งจอง วัคซีน ซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ

วันนี้ (11 มิ.ย.64) นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เรียกประชุมด่วน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ที่ปรึกษาเทศบาล เพื่อหารือในเรื่องการจัดซื้อวัคซีน ฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อป้องกันชีวิตของประชาชนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันในการจัดหาซื้อวัคซีนทางเลือกมาฉีดควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลชุมแพ

นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ กล่าวว่า วันนี้ตนได้ลงนามอนุมัติสั่งจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 30,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ของทางโรงพยาบาลชุมแพ เพื่อให้ได้อย่างน้อย 70% ของจำนวนประชากรในพื้นที่ โดยการสั่งจองและจัดซื้อในครั้งนี้ จะดำเนินการประสานงานผ่านทางเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งเทศบาลเมืองชุมแพ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง อยู่แล้ว

โดยทางสมาคมเทศบาลนครและเมือง ได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสมาคมฯ จึงได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการวัคซีนทางเลือก “วัคซีนซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลนครและเมืองที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และขอให้สมาชิกสมาคมๆ แจ้งความประสงค์ขอจองวัคซีน ทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” และจัดส่งแบบสำรวจฯ คืนให้สมาคมฯ เพื่อสั่งจอง ซึ่งเทศบาลเมืองชุมแพมีความพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกดังกล่าว จึงได้แจ้งความประสงค์ขอจองวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางเลือก”ชิโนฟาร์ม” ผ่านทางเทศบาลนครนนทบุรีถึงสมาคมและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ยังกล่าวอีกว่า ในวันที่ 16 มิ.ย.64 ตนได้เชิญห้วหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรมูลนิธิการกุศลต่างๆ เข้าร่วมหารือเรื่องการจัดซื้อวัคซีนของเทศบาลเมืองชุมแพอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปอย่างรอบคอบ บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน สำหรับการจัดซื้อวัคซีนโควิด – 19 “ชิโนฟาร์ม” ในครั้งนี้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันโรคการระงับโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น