เลย-ปศุสัตว์จังหวัดเลยเร่งดำเนินการจัดหน่วยสัตว์แพทย์ออกไปบริการ ตรวจสุขภาพสัตว์

นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในพื้นที่จังหวัดเลย ขณะนี้แพร่กระจายเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้ง 14 อำเภอ กับโคเนื้อ โคนม และ กระบือ ล่าสุดเจ็บป่วย โคเนื้อ 161 ตัว ตายแล้ว 1 ตัว โคนม 1 ตัว สำหรับกระบือยังไม่พบสัตว์เจ็บป่วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยเร่งดำเนินการจัดหน่วยสัตว์แพทย์ออกไปบริการ ตรวจสุขภาพสัตว์ เพื่อควบคุม ป้องกัน รักษา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามคอกตามโรงเรือนสัตว์ทุกสัปดาห์ มีกำหนดการออกหน่วย วันที่ 2 มิ.ย.2564 ที่บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน
ปศุสัตว์จังหวัดเลย เปิดเผยอีกว่า เนื่องจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน หลายพื้นที่ทั้งปศุสัตว์เขต 3, 4 และ เขต 7 และมีแนวโน้มที่โลกจะแพร่กระจายไปในวงกว้าง สอดคล้องกับผลการสอบสวนโรค มาจากปัจจัยการเคลื่อนย้ายโคกระบือมีชีวิตจากพื้นที่เกิดโรคไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เกิดการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ ลดการแพร่ระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ. ศ. 2558 จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ดำเนินการเร่งด่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามออกเป็นประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี-สกิน
เพื่อให้ท้องที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอของจังหวัดเลยเป็นเขตโรคระบาดชนิดโรค lumpy skin ในชนิดสัตว์โคกระบือและห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลหมู่บ้านทุกอำเภอ การเข้า-ออกผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ 2558 ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ 2558 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรทุกหมู่บ้าน รับทราบเพื่ือถือปฏิบัติ


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย