ขอนแก่น–ทต.บ้านค้อ ร่วมกับ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น ร่วมมือ ขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะเชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายภาครัฐไปสู่ประชาชน

เมื่อไม่นานนี้ นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนางเกศินี เพียจันทร์ และนายประมวล แก้วพิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นายมานพ พรมมาโสม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ น.ส.พัชรี เดชกุญชร เลขานุการนายกเทศมนตรีบ้านค้อ และ ส.ต.อ.ศักดา ศิลปดอนบม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ นำผู้นำชุมชน ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ที่มี ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นายพิชัย ศิริสม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับมอบหมายจากนายอาทร จัทร์พิลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ประสานการจัดประชุม

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น มีนโยบายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของจังหวัดขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดขอนแก่น โดยให้มีการสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทุกระดับ ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายภาครัฐและจังหวัดที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไปสู่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ให้มี
การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ ตามประเด็นต่างๆ ทั้งในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐหรือนโยบาย ภาควิชาการ ภาคประชาชนและเอกชน รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน ประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น โรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น การรณรงรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในชุมชนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น