นครพนม – ร.3 พัน.3 ร.8 ร่วมด้วยช่วยกัน “มาตรการพิทักษ์พล” ทบทวนการรับรู้ ตระหนักการป้องกัน ประชาสัมพันธ์ต้านช่วงโควิด -19 (ระลอก 3)

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความห่วงใย จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญที่สุด และกองทัพบก โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ได้นำแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ระลอก 3) (ศบค.)ไปปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆดูแลประชาชนและการพิทักษ์พล สำหรับ “มาตรการพิทักษ์พล” หน่วย ร.3 พัน.3 ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตัวของกำลังพล และครอบครัว ที่พักอาศัยภายในค่ายฯ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กำลังพล และครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 โดยได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพล และครอบครัวปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มิให้มีการแพร่กระของเชื้อโรค เพื่อให้กำลังพล และครอบครัวได้ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ และการป้องกันตนเอง ป้องกันบุคคลรอบข้างหรือบุคคลใกล้ชิด ให้มีความปลอดภัย ณ ห้องแถวบ้านพักค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร