บึงกาฬ-ระดมแนวคิดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน


วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อระดมสมอง แนวคิด ข้อเสนอแนะ ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนา จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดแบ่งโซนพื้นที่อำเภอเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ประกอบด้วย อ.เมืองบึงกาฬ อ.ศรีวิไล : ศูนย์กลางการพัฒนาด้านการขนส่ง การค้า การลงทุน , อ.บุ่งคล้า อ.บึงโขงหลง อ.เซกา : เกษตรก้าวหน้า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ , อ.ปากคาด อ.โซ่พิสัย อ.พรเจริญ : เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป โดยพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นเมือง 4 โขง 4 เขา 3 นา มีความเหมาะสมด้านการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง โดยการท่องเที่ยวและบริการ นำรายได้เข้าสู่จังหวัดมากที่สุด จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) รอบปี พ.ศ. 2566 และมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อมูลแผนพัฒนา จำนวน 25 ด้าน และจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางจังหวัดมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานไปดำเนินการในหลายเรื่องหลายประเด็น อาทิ ปลูกต้นไม้ประจำฤดูกาลเข้าแหล่งท่องเที่ยว สองข้างทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวประดับกล้วยไม้, จัดทำถนนสวยงาม ถนนตัวอย่าง ถนนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ประจำจังหวัด ไม้ประจำแหล่งท่องเที่ยว, จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ, จัดทำศูนย์บริการแหล่งท่องเที่ยวทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ถ้ำนาคา ทูทอก, มีงานประเพณี 12 เดือน และจัดงานมหกรรมกีฬาชายหาด ให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดบึงกาฬ สามารถร่วมงานได้ตลอดทั้งปี

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //