เลย(ชมคลิป)สสจ.เลยออกหน่วยให้คำปรึกษาชี้แจงการขออนุญาตปลูกกัญชากัญชง และผลิตภัณฑ์


วันที่ 17 มี.ค.64 ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้การปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
นายบุญเทิน จันทมาตย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย กล่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดให้การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นนโยบายเร่งรัดสำคัญ ประกอบกับนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กำหนดให้ดำเนินการ ขับเคลื่อน การปลูกกัญชาทางการแพทย์ การดำเนินงานการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ การปลูกกัญชา กัญชง เป็นเรื่องที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจที่จะดำเนินการขออนุญาตปลูกอย่างแพร่หลายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการปลูกกัญชา กัญชง ขั้นตอนในการขออนุญาตในการปลูก รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการดำเนินกิจกรรม และการดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์นั้น จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้กับประชาชน 14 อำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อำเภอละ 100 คน รวม 1,400 คน รวมถึงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้กับประชาชนร่วมกับประจำปีต่างของจังหวัดเลย เช่น งานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย งานเทศการผีตาโขน การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้กับประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และออกนิเทศ ออกเยี่ยม คลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกโรงพยาบาล
โดยจะมีการออกแบบรถหน่วยให้คำปรึกษา การขออนุญาต ปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ โดยภายนอกรถมีการออกแบบโดดเด่นเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมเบอร์โทรให้คำปรึกษา ส่วนภายในรถประกอบด้วย เอกสารแผ่นพับ วิดีทัศน์ ชุดจัดนิทรรศการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เพื่อให้ความรู้กับประชาชน มีการแต่งตั้ง มิสเตอร์กัญชาจังหวัดเลย และจัดให้มีห้อง One Stop Service กัญชา ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในการประชุม กวป.อีกด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย