เลย(ชมคลิป)กรมทางหลวงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย


เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 16 มี.ค. 2564 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย นายศิริวัฒน์
พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดประชุมการรับฟังรับฟังความคิดเห็นต่อแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2 ) โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง ทางเลี่ยงเมือง จ.เลย โดยกรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่แอลทีคอนซัลแตนส์ จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลยจ. เลยโดยมีระยะเวลาในการศึกษา 450 วันเริ่มงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ฝั่งแนวเส้นทางของโครงการด้านทิศตะวันออกของเมืองเลยรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานฯ หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษานักวิชาการอิสระสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย จ.เลย เป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทาง โดยจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่แออัด และหนาแน่นในตัวเมืองเลย ซึ่งมีข้อจำกัดของเขตทางที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองเลย โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดเลยเชื่อมต่อไปยังสปป. ลาว ผ่านด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ทางสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหืองไทย-ลาว ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันใต้ของประเทศสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นมา กรมทางหลวงและกลุ่ม บริษัท ที่ปรึกษาได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 (2) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 และ (3) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพิ่มเติมเนื่องจากได้รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการกำหนดแนวเส้นทางเลือกของโครงการ จึงได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมากำหนดแนวเส้นทางเลือกของโครงการเพิ่มเติม โดยดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563
สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวเส้นทาง และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการโดยกรมทางหลวงร่วมกับกลุ่ม บริษัท ที่ปรึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวเส้นทาง และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ ฯ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /