ขอนแก่น–รวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่มากยิ่งขี้น สู่มหานครน่าอยู่

รวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่มากยิ่งขี้น สู่มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นาย อภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายวิทิตย์ นามมูลน้อย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นางสาวนพพร การถัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายไพฑูรย์ พรหมเทศ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น นางยุวะดี อดทน ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.) จังหวัดขอนแก่น นายกฤตภาส ปรุงศรีปัญญา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่น นายสุบรรณ จันทร์ดาแสง สมาคม-ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย

นายรุจติศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สานพลังการสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นและนโยบายของรัฐให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่มากยิ่งขี้น รวมทั้งใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ที่มีวิสัยทัศน์ “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1.การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 5.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City) ต่อไป.
ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแ