ศรีสะเกษ-ฝึกอบรม “นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” เสริมเขี้ยวเล็บ จนท.ก้าวทันเทคโนโลยี-ผลิตสื่อออนไลน์

รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการฝึกอบรม “นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” เสริมเขี้ยวเล็บ จนท.ก้าวทันเทคโนโลยี-ผลิตสื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” โดยมี น.ส.พิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนกว่า 50 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
น.ส.พิชชากร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ทุกสาขา ประกอบกับมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบภารกิจที่หลากหลายแตกต่างกัน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการ การดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายและมีพื้นฐานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน
ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนที่ทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องปรับสมดุลและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพน่าสนใจตอบสนองกลุ่มเป้าหมายประชาชนในยุคดิจิทัลต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน