(ชมคลิป)พ่อเมืองเลยเปิดถนนสะอาดปลอดภัย


วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ บริเวณตลาดนัดเพื่อการเกษตรบ้านนาแกไต้ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย นายชัยรวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการถนนสะอาดถนนตัวอย่างของตำบลผาบึ้ง มี นางนาตญา สุวรรณ์ชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบึ้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และพี่น้องประชาชนตำบลผาบึ้งร่วมงาน
นายก อบต.ผาบิ้งกล่าวว่า สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำผาบึ้ง ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาดำเนินการ
ตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาแกไต้ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองพำ ขนาดถนนกว้าง 5-6 เมตร ยาว 2,475 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 8,524,000 บาท (เก้าล้านห้แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลผาบึ้ง กับผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน กำหนดเส้นทางเริ่มจาก สามแยกบ้านนาแกไต้ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนอง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,475 เมตร เป็นโครงการถนนสะอาตถนนตัวอย่างของตำบลผาบ้ง โดยมุ่งเน้น ด้านความสะอาดสวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป – มาขอขอบคุณท่นนายอำเกอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ
ด้านผู้ว่าฯกล่าวว่า จะเห็นได้ ว่า โครงการถนนสะอาดถนนตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมทั่วไปที่มี ส่วนใช้รถใช้ถนน นับเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มาก ในการพัฒนาและดูแลรักษา ความสะอาดถนนหนทางให้สวยงามนมองตลอดเวลา จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารสวนตำบลผาบึ้ง ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนตำบลผาบึ้ง ที่ต้องช่วยกันปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้มีความงามเสมอ ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยว จะได้รับรู้และผู้สัญจรผ่านมาพบเห็น
นับเป็นโอกาสดี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบึ้ง ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย นายอำเภอวังสะพุง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย