ผวจ.หนองบัวลำภู สั่งคุมเข้ม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันการแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระลอกใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการหนองบัวลำภู ได้มีข้อสั่งการด่วนไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำเภอ อปท.ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำข้อสั่งการของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ด้านมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย และอยู่ในกลุ่มต้องปรับให้เป็นเฝ้าระวังสูงสุด(สีเหลือง) ทั้งหมดตามมาตรการของ ศบค.
นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าเพื่อเป็นการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน จังหวัดหนองบัวลำภูได้แจ้งมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งเป็นการระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำกู ทั้งนี้สืบเนื่องจากการะบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงพบการติดเชื้อในจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายขอบเขตการแพร่เชื้อออกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ซึ่งการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด – 19) ที่ 1/64 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สั่งการเพิ่มเติมเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการที่ได้ยกระดับข้างต้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการถือปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจทุกรูปแบบในทุกซ่องทางให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว สำหรับอำเภอให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก..) และศูนย์ปฏิบัติกรควบคุมโรดตำบล (ศปก.ต.) ทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป
นอกจากนั้น จังหวัดได้กำชับและสั่งการใน 7 มาตรการดังนี้ มาตรการยับยั้งให้ปิดบ่อนไก่ สนามซ้อมไก่ ตลาดนัดโคกระบือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง มาตรการลดความเสี่ยง สถานบริการ คาราโอเกะ ร้านเกมอินเทอร์เน็ต ปิดไม่เกิน 22.00 น สนามกีฬา ฟิตเนส ปิดไม่เกิน 20.00 น และสถานที่ต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ตลาดค้าส่ง ร้านค้าส่งชุมชน ตลาดเทศบาล ตลาดชุมชน ตลาดนัด สวนอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านนวด โรงแรม ให้งด ดนตรี คอนเสิร์ต รถแห่ ทุกพื้นที่ ให้หลีกเลี่ยง กิจกรรมรวมคนจำนวนมาก มาตรการด้านความมั่นคง ให้ค้นหาและจับกุม กลุ่มมั่วสุมทำผิดกฎหมาย ลักลอบเล่นการพนันทุกชนิด มาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อ ผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง ให้กักตัวเอง 14 วัน และสาธารณสุขสอบสวนโรค ผู้เดินทางมาจากจังหวัดสีส้ม สีเหลือง ให้สาธารณสุขสอบสวนโรคพิจารณาความเสี่ยง ให้ อบต. เทศบาล รพ.สต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ในทุกหมู่บ้าน มาตรการเฝ้าระวัง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่ทุกโรงงานเข้มงวดมาตรการ DMHTT มาตรการสร้างการรับรู้ หากพบว่าตนเองเคยไปพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้กับตัวเอง และประสานสาธารณสุขมาสอบสวนโรค สำหรับประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ ในการเข้าออกพื้นที่ อย่างเคร่งครัด และ มาตรการขอความร่วมมือ งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด งดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู