ขอนแก่น (ชมคลิป) ฝนหลวงเตรียมทำฝนเทียมไล่ฝุ่น PM2.5

กรมฝนหลวงและการบินการเกษตร ฝึกอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 คน ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง  ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมคลี่คลายปัญหาฝุ่น PM 2.5

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ความรู้พื้นฐานด้านการปฎิบัติการฝนหลวง และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตุนิยมวิทยา การอนุรักษ์ดินและน้ำการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการและการขอรับบริการฝนหลวงกลับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครฝนหลวง และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงตลกสิงห์เหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การอบรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครฝนหลวงซึ่งเป็นเกษตรกรหรือผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน จาก 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 10 จังหวัด

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ในช่วงนี้เริ่มประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่อยู่ใกล้เคียง เตรียมเครื่องบินทำฝนหลวง เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศซึ่งในปีนี้คาดว่า จะมีหลายพื้นที่จะประสบปัญหาค่า PM2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยศูนย์ปฎิบัติการและฐานปฎิบัติการทั่วประเทศ พร้อมที่จะขึ้นทำฝนหลวงทันทีหากมีการร้องขอ.

Related posts