หนองบัวลำภู(ชมคลิป)พด.หนองบัวลำภู จัดพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

พด.หนองบัวลำภู จัดพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับภาคีเครือข่ายในสังกัดจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวัน 5 ธันวาคม ของทุกเป็น”วันดินโลก” โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพี่น้องหมอดินอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากการที่ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Scientist) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนีบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยใหการรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก ตามข้อเสนอของประเทศไทย ส่งผลให้วันดินโลก ได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ด้าน FAO โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการ หรือเกษตรกรเท่านั้น

สำหรับการจัดงาน วันดินโลก โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) จะมีการกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานในแต่ละปี โดยคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุป หรือผลกระทบ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก เน้นความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดิน ซึ่งจะส่งผลถึง ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 คือการขจัดความอดอยากหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573

นายอดุลย์ฯผอ.สำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2563 นี้ ได้กำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพีคืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน” เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล ในรูปแบบของการร่วมมือ และสร้างเครือข่ายมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน”

จังหวัดหนองบัวลำภู จึงกำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ภายใต้หัวข้อ Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพีคืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน” บุคคลเป้าหมายร่วมงาน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหมอดินอาสา ในจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 200 คน มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจการประกวดแข่งขันการทำปุ๋ยหมัก การจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยของเกษตรกร

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู