ศรีสะเกษ-เดินหน้าเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

เดินหน้าเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เร่งติดตามประเมินผลกำลังแรงงานใหม่เป็นช่างฝีมือคุณภาพ
เมื่อเร็วๆนี้ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้นำคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานใหม่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ที่เข้าไปฝึกงานอยู่ที่บริษัทเอกชน จำนวน 6 คน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานนำการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน ที่ได้ร่วมบูรณาการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนี้ เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคง เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
ในส่วนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากรับผิดชอบในการพัฒนากำลังแรงงานใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเน้นเรื่องนิสัยอุตสาหกรรมในการทำงาน ทักษะภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมเป็นช่างที่มีคุณภาพ มีวินัย ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยังต้องมีการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทน มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข วางแผนการพัฒนาให้ดีขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบกิจการต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริสิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts