ศรีสะเกษ- มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงาน-เร่งทดสอบมาตรฐาน พร้อมการันตีฝีมือช่างคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน


เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังแรงงานให้เข้าสู่ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 180 คน โดยได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานช่าง ผู้รับเหมาอิสระ และประชาชนทั่วไป โดยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทดสอบฯ (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) และภาคความสามารถอีก รวมทั้ง 2 ส่วนต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่า ผ่านตามเกณฑ์การทดสอบฯ


ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) แล้ว จำนวน 62 คน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา และได้ทดสอบฯ (ภาคความสามารถ) ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ย. นี้ ทั้งนี้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการการันตีฝีมือช่างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานฯ เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่ขอรับการประเมินฯ โดยสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ถือเป็นสาขาช่างรุ่นแรกที่ได้ประกาศให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าฯ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะสามารถประกอบอาชีพได้.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน