ขอนแก่น-คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น เตรียมจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ปี 2564

เมื่อไม่นานนี้ รองศาสตราจารย์.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ประธานหลักสูตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลักสูตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เตรียมการจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 ที่โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายประชาคมสุขภาพ หน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพต่างๆ ได้เข้าใจหลักการทางวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนขั้นก้าวหน้า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียนการทำงาน การประสานความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมทั้งเป็นเวทีเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการวิจัย นวัตกรรมและผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อการมีสุขภาพดีด้วย

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจการประชุมครั้งนี้ ได้จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลผลงานวิชาการ ผลการวิจัย นวัตกรรมและผลงานดีเด่น ให้พร้อม เพื่อการลงทะเบียนเข้าประชุมและนำเสนอเผยแพร่ผลงานต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น