หนองบัวลำภู-ติวเข้มชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันนี้(15 ตค.63)เมื่อเวลา10.00 น.ที่ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเครื่องมือ พาหนะ และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ท้องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ในการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุ ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ในภาวะฉุกเฉินที่ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู