ขอนแก่น-อบต.บ้านขาม จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 29 ก.ย. 63  พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีวิทยากร 4 ท่าน คือ 1.นางวิรวรรณ คำพระแย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 2.นางจิรนันท์ อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
3.นางพิมวิภา พิมพ์เพ็ง ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่น 4.นางรัชนี พรมแสง ครูโรงเรียนบ้านหัวดง ได้ให้ความรู้แก่เด็กเล็ก โดยการพัฒนา 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ผ่านการเข้าฐานเรียนรู้ 4 ฐาน คือ 1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 2.กิจกรรมสร้างสรรค์ 3.กิจกรรมกลางแจ้ง 4.กิจกรรมเคลื่อนไหว