(ชมคลิป)สื่อท้องถิ่น 3 จังหวัดอีสาน เสริมสร้างความรู้ต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน

 

ขยะที่นำมาทิ้งหน้าบ้านในแต่ละวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นถังส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณ การนำขยะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นทางออกที่ดีช่วยจัดการลดปริมาณขยะในชุมชนให้น้อยลงได้ จึงเป็นที่มาของ “โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน จัดโดยศูนย์ข่าวพลังงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้วิธีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรม และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยชูจุดเด่นของโมเดล โรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของไทยและในอาเซียน ตัวโรงไฟฟ้าได้รับการออกแบบเป็นระบบปิดที่ใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบเผาตรง สามารถเผาขยะที่มีความชื้นสูงถึง 85% ภายใต้อุณหภูมิ 850-1,050 องศาเซลเซียส นำเทคโนโลยี นวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธีที่บริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) คิดค้นวิจัยและพัฒนามากกว่า 10 ปี ทำให้ปลอดกลิ่น ปลอดฝุ่น ปลอดมลพิษ และปลอดน้ำเสีย (ระบบการจัดการด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน) สามารถช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนำเทคนิคการผลิตผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอและคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ นำสื่อมวลชนท้องถิ่นศึกษาดูงานการจัดการขยะในชุมชน การคัดแยกขยะและการจัดการขยะด้วยการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพสูงในการผลิตกระแสไฟฟ้า สร้างมูลค่าส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ข่าวโดย : รัฐธนินท์ ถิรศิรเศรษฐ์
#wastesidestory #wastetoenergy #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

Related posts